list of audio recitations on tafsir.net

to download mus’hafs according to 14 recitations, right click the following links and save.

1.Nāfiý‎‎‎ al-Madanī
a) Qālūn
b) Warsh
‎‎‎‎‎‎
2. Ibn Kathīr al-Makkī
a) Bazzī
b) Qunbul

3. Abū Ámr ibn Álā
a) Dūrī
b) Sūsī

4. Ibn Áāmir al-Dimashqi
a) Hishām
b) Ibn Dhakwān

5. Áāşim al-Kūfī
a) Shúbah
b) Ĥafş

6. Ĥamzah al-Kūfī
a) Khalaf
b) Khallād

7. Kisāyī al-Kūfī
a) Layth Abu’l Ĥārith
b) Dūrī